Q & A / Otázky a Odpovědi


Q: EN - Do you recommend a facial for a young lady under 20 and with a lot of spots?
CZ - Doporučujete plné ošetřeni obličeje mladým dívkám méně než 20 let které mají akne?

A: EN -  Yes I do unless they are infected in which case you should see a dermatologist.  The skin will be properly cleansed, there are aditional advantages of the facial steaming as well, the results are typically very good and even after one visit a noticable result is normally achieved. You will also receive advice about how to take care of your skin and which products suits your situaton..
CZ - Ano, ale v některých případech je lepší, když dívka zajde k dermatologovi. Pletˇ bude správně vyčistěná, další výhody jsou z napaření pletě. Často je viditelný rozdíl i po první navštěvě. Poradíme vám také jak pěčovat a pletˇ a jaké produkty jsou vhodné pro vaší situaci.


Q: EN - I'm around 40, never really looked after my skin and now I  see first signs of ageing and my skin goes very dry. How will a facial help me?
CZ - Je mi okolo 40, nikdy jsem se nestarala o mou pletˇ, a nyní vidím první znaky stárnutí a zárovenˇ je má pletˇ velmi suchá. Může mi kosmetika pomoci?

A: EN -  It's never too late to start. A facial is the first step. You are going to learn how to do the 3 basic steps at home and after a short while you will see the results. Good skin is about good diet, good products and maintenance.
CZ - Nikdy neni pozdě. Kosmetika je první krok. Naučíte se 3 základní kroky, jak se o svou pletˇ starat doma. Po chvíli uvidíte výsledky. Pro dobrou pletˇ je důležitá také správná životospráva, a péče.

Q: EN - Do you think a facial is useful for a mature skin, very sensitive and with a few brown spots?
CZ - Myslíte si, že kosmetika je dobrá pro zralou pletˇ, nebo hodně citlivou se hnědými skvrny?

A: EN -  The facial routine can increase the brightness of mature and sensitive skin. What you need is just special care/products and to avoid brown spots wear sunblock every single day.
CZ - Kosmetické ošetřeni vylepší jasnost pleti. Vaše pletˇ potřebuje speciální péče / produkt. Každý den používejete slneční krém.